เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตารางสอนครูใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกออบด้วย
1. นายสมศักดิ์  เรืองจรัส
2. นางสาวณัฏฐรินีย์  ศรีกำพล
3. นางสาวจันทิมา  บุญเพิ่ม
4. นางศิรฎา  พลสะทอน
5. นายรัฐพล  หาญสินธุ์
6. นางสาวอัจฉริยา  หนองห้าง
7. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
8. นางสาวเนตรวิภา  วิเศษนันท์
9. นางสาวณิชาภัทร  แสงชมภู
10. นายเชาวฤทธิ์  สกุลฮูฮา
11. นางสาวจิตตาภัทร์  บุญมี
12. นางบุณยานุช  ค้าแก้ว
13. นางลัดดาวัลย์  บุญเรือง
14. นายอักษร  ทองหล่อ
15. นางสาววิสุดา  ตลบหอม
16. นางสาวกรวรรณ  ชุมชิต
17. นายวรุตม์  ไชยสุข
18. นายณภัทรกร  ไชยสะอาด
19. นายธีรพล  คุ้มไข่น้ำ
20. นายเกวลิน  กุลอาจศรี
21. นางสาวเอมอมร  สายตำลึง
22. Miss Zhang Jin
23. Mr.Gabriel (ชาวแคเมอรูน)
24. Mr.Mark (ชาวยูเครน)
25. Mr.Adam (ชาวอเมริกา)
26. นางสาวนันธิญา  จิตรปรีดา
27. Mr.Clifford (ชาวฟิลิปปินส์)
28. นางงามจิต จิตจักร
29. ตารางสอนรวมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
^