เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ตารางสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตารางสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นายอำนาจ  บุตรสุริย์
2. นายเวียงสวรรค์  ปัตลา
3. นายธีรวัฒน์  เหลาสุภาพ
4. นางสาวอวยชัย  สุขสวาง
5. นายพิพัฒน์พร  อุดมพันธ์
6. นางอัญชนา  ศรีปาน
7. นายทรงศักดิ์  ศรีสว่างวงค์
8. นางประสิทธิ์  ศรีสาพันธ์
9. นางมณฑิชา  ศรีสว่างวงค์
10. นางวราภรณ์  ภูผาสุข
11. นางณฐมน  อุดมมาก
12. นางศิริณกาญจน์  ภูมิรัง
13. นางนุชนาท  โชติบุญ
14. นายธนวัฒน์  ศิริปาณี
15. นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง
16. นางพรทิพย์  นาตรีชน
17. นายฉลาด  สายสินธุ์
18. นางนันทนา  ศรีจำพลัง
19. นายมะรุธ  เครือเทียร
20. นางสาวสุภลักษณ์  ไชยขันธ์
21. นางทิวาพร  แก้วคำสอน
22. นางรัศมี  เสนาะเสียง
23. นางชรินทร์ทิพย์  พลเยี่ยม
24. นางสาวจันศรี  สีสถาน
25. นางสาวจิรสุตา  ศรีพอ
26. นางนิตยา  ณ กาฬสินธุ์
27. ตารางสอนรวมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
^