เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายวนิช บุดดี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูผาสุข

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์

  ที่ปรึกษกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายมะรุธ เครือเทียร

  หัวหน้างานศูนย์วิชาการ

 • thumbnail

  นางทิวาพร แก้วคำสอน

  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  เลขานุการงานพัฒนาหลักสูตร, หัวหน้างาน ICT

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ชมระกา

  หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมฯ

 • thumbnail

  นางรัชนี ศรีบรรเทา

  หัวหน้างานห้องสมุด

 • thumbnail

  นายเรม่อน พื้นอินทร์

  หัวหน้างานห้องสมุดดิจิตอล

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์ ตาลอำไพ

  หัวหน้างานศูนย์สะเต็มศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร

  หัวหน้างานแนะแนว

 • thumbnail

  นางพัชนียา ยุระตา

  หัวหน้างานนิเทศ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทย์

 • thumbnail

  นางเสรีรัตน์ ใจทาน

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นายศราวุธ ทุมพลา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายศิรพงษ์ โคตรวิถี

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 • thumbnail

  นายวรการ กุลศิริ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ เรืองจรัส

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทีย

  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นายรัฐพล หาญสินธุ์

  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

 • thumbnail

  นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

 • thumbnail

  นายอำนาจ บุตรสุริย์

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวกรวรรณ ชุมชิต

  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

 • thumbnail

  นางกมลพรรณ กุลอาจศรี

  หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

 • thumbnail

  นายธีรวัตถ์ เหลาสุภาพ

  หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  หัวหน้างานสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

  หัวหน้างาน O-net

 • thumbnail

  นางสุเพ็ญณี รุทเทวิน

  หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกัญพัชร แสงกล้า

  หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์

 • thumbnail

  นางนุช เข็มรัมย์

  เลขานุการงานห้องเรียน Gifted

 • thumbnail

  นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี

  เลขางานห้องเรียนศิลป์-ภาษาจีน, ญี่ปุ่น

 • thumbnail

  นางสุเรียน รัตนวรรณี

  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์

  หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางทิวาพร แก้วคำสอน

  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูาผาสุข

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ เรืองจรัส

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางเสรีรัตน์ ใจทาน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายเทเวศร์ อัฐนาค

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ชมระกา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายศราวุธ ทุมพลา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ โคตรวิถี

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายวรการ กุลศิริ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวกรวรรณ ชุมชิต

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายมะรุธ เครือเทียร

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนุช เข็มรัมย์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  เลขานุการ

งานทะเบียน

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นายธีรวัฒน์ เหลาสุภาพ

  รองหัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางพิมพกา บุตรแสนคม

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวดวงสมร อัฐนาค

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางมณฑิชา ศรีสว่างวงค์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวณชลนิภา หาญกุล

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวกรพินธุ์ ไชยะมะณี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ไชยะมะณี

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายอธิบดี แสนชมภู

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวกาญจน์สิริ กลุชาติ

  เจ้าหน้าที่

งานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายสมชนะ ปัตลา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางมณีจันทร์ ปันเป็ง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนันทนา ศรีจำพลัง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี

  เลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวจันศรี สีสถาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวปัณลักษณ์ ทะเสนฮด

  ผู้ช่วยเลขานุการ

งานพัฒนาระบบ ICT

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  หัวหน้างานพัฒนาระบบ ICT

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  รองหัวหน้างานพัฒนาระบบ ICT

 • thumbnail

  นายธีระวุฒิ โพธิ์นอก

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายสุรเชษฐ์ นิตย์วัน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายจิรวัฒน์ เข็มรัมย์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  เลขานุการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • thumbnail

  นางสุเรียน รัตนวรรณี

  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ นาตรีชน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางณฐมน อุดมมาก

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางคณภร นิลโสม

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวประวีณา แก้วเมืองกลาง

  เจ้าหน้าที่

งานห้องเรียนพิเศษ Gifted

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูผาสุข

  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ Gifted

 • thumbnail

  นายเทเวศร์ อัฐนาค

  รองหัวหน้า

 • thumbnail

  นายจิระวัฒน์ อัฐนาค

  รองหัวหน้า

 • thumbnail

  นางพัชนียา ยุระตา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางทิวาพร แก้วคำสอน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายเรม่อน พื้นอินทร์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายอำนาจ บุตรสุริย์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนันทนา ศรีจำพลัง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวจันศรี สีสถาน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ ไชยขันธ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนุช เข็มรัมย์

  เลขานุการ

 • thumbnail

  นางพนารินทร์ สวัสดิ์ตระกูล

  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • thumbnail

  นายวีรวัฒน์ หนองห้าง

  ผู้ช่วยเลขานุการ

งานห้องเรียนพิเศษ SEM

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูผาสุข

  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ SEM

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ ศิริปาณี

  รองหัวหน้า

 • thumbnail

  นางศิรฎา พลสะทอน

  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

 • thumbnail

  นางกรวรรณ ชุมชิต

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายรัฐพล หาญสินธุ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางบุญยานุช ค้าแก้ว

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีกำพล

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายพิสิทธิ์ ปักสังขะเนย์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายวรเมธ ไชยวารี

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ

  เลขานุการ

 • thumbnail

  นางจันทิมา บุญเพิ่ม

  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา

  ผู้ช่วยเลขานุการ

^