เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

ประวัติ          โรงเรียนบัวขาวเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นายจำรัส  แสงฤทธิ์ ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น  พร้อมด้วยคณะครู ภารโรง พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอกุฉินารายณ์ (รวมอำเภอเขาวง อำเภอนาคูและห้วยผึ้ง) ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน ๓๖,๘๓๕  บาท และมีนายสำราญ  ยันตะบุศย์ ได้บริจาคที่ดินประมาณ ๒๖ ไร่ ทางอำเภอได้ยื่นคำร้องขอตั้งโรงเรียนมัธยมไปยังกลุ่มวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้นต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่ ๔๗๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๐ ให้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบัวขาว” ตามนามของหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
          โรงเรียนบัวขาว ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ ๘๕ กิโลเมตร  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ หมู่ ๑๒ บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บนถนนสายกุฉินารายณ์ – เขาวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๘๕-๒๒๐๖ หมายเลขโทรสาร ๐-๔๓๘๕-๑๒๐๘    เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐

          
เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา จากชั้น ม.๔ – ม.๖ ในปีแรกมีเฉพาะ ม.๔ มีจำนวน ชาย – หญิง รวม ๔๐ คน โดยขออาศัยเรียนรวมที่อาคารโรงเรียนกุฉินารายณ์ เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยมีนายสิทธิ์  ศรีบุญลือ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญศึกษา (ขณะนั้น) ครั้งแรก จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนและใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๑ เป็นต้นมา
          ต่อมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๒ นายจรูญ  จันทุดม ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ขยายเขตของโรงเรียนไปทางด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะทำเลเลี้ยงสัตว์ ประมาณ ๒๐ ไร่ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบัวขาวได้จัดงานเพื่อจัดหาเงินซื้อที่ดินบริจาคให้โรงเรียนเพิ่มเติมอีก ๑ ไร่ ๖๐ ตารางวา รวมโรงเรียนบัวขาวมีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ๔๗ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา

            
   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นายอารีย์  อัยวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว ได้โอนถ่ายโรงเรียนบัวขาวไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริการ การศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์และอำเภอใกล้เคียง ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การกีฬา ดนตรี  ศิลปะ พร้อมมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ


    ด้านการเรียน การสอน โรงเรียน มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสืบค้น และผู้บริหารทุกท่าน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป


              ปัจจุบันโรงเรียนบัวขาวเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น ม.๑ – ม.๖ แบบสหศึกษาจำนวน ๗๒ ห้องเรียน โดยมีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย อาทิ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต (Gifted) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต แผนการเรียนภาษา ( English – Chinese )  แผนการเรียนศิลป์ – ดนตรี  และแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบัวขาว มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒,๖๕๘ คน ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน 1๘ คน ปัจจุบันมีคณะผู้บริหาร ๕ คน ครูประจำการ ๑๓๔ คน ครูอัตราจ้าง ๑๙ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๕ คน      ยามรักษาการณ์ ๓ คน แม่บ้าน ๘ คน  คนสวน ๖ คน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ๓ คน  ดอกบัวเปล่งรัศมี
   “ชาวบัวขาว   เทิดทูนชาติ   ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ”

 
อักษรย่อของโรงเรียน บ.ข.
ปรัชญาของโรงเรียน อติโรจติ ปญฺญาย ปุคฺคโล   (บุคคลย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญา)

คติพจน์ของโรงเรียน ความรู้ดี  มีวินัย  ใฝ่ศิลปะ  รักษาความสะอาด  มรรยาทงาม
สีประจำโรงเรียน
 ขาว - น้ำเงิน
  “ ขาว”     หมายถึง   ศาสนา  ความเสมอภาค  ความบริสุทธิ์  ความซื่อสัตย์และความจริงใจ
   “ น้ำเงิน” หมายถึง   ชาติ  กษัตริย์  ความมั่นคง  ความสง่างาม  และความเป็นผู้นำ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู
^