เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

วิสัยทัศน์โรงเรียนบัวขาวมุ่งเน้นวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี การบริหารมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    yes เอกลักษณ์ของโรงเรียนบัวขาว    “มีวินัย”
     yes อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนบัวขาว
   “เรียนดี”

พันธกิจโรงเรียนบัวขาว พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
    ๑) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
    ๒) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
    ๓) พัฒนาด้านวิชาการให้มีความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ
    ๔) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ๕)  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    ๖) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    ๗) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

 
เป้าประสงค์โรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
    ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
    ๒. ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ
    ๓. หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
    ๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ๕. พัฒนาสถานศึกษา และ สื่อเทคโนโลยี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    ๖. บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
    ๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินชีวิตสู่ความยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โรงเรียนบัวขาว พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    กลยุทธ์ที่ ๑  กลยุทธ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
    กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ
    กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กลยุทธ์ที่ ๕ กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต
    กลยุทธ์ที่ ๖ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
    กลยุทธ์ที่ ๗    กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬาและนันทนาการ
   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์สรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของชุมชน
    กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
    
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้

    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอมีคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลาย
    กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และสุขอนามัย ในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม และภาคีเครือข่าย    

    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
^