เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1. นางพัชนียา  ยุระตา
2. นายวิทวัส  ไวแพน
3. นางธมนวรรณ  สุขเกษม
4. นายเรม่อน  พื้นอินทร์
5. นางสาวกัญพัชร  แสงกล้า
6. นายธีรภัทร  ตาลกุล
7. นายกิตติพงษ์  ตาลอำไพ
8. นางสาวอรนุช  ศรีโพธิ์ชัย
9. นางสาวณชลนิภา  หาญกุล
10.นางสาวกชมน  พันธุ์บุญมี
11. นางสาวเนตรนภางค์  อุทโท
12. ว่าที่ ร.ต.พรชัย  ศรีปาน
13.นางนุช  เข็มรัมย์
14. นางรัตน์สุดา  ไทวังคำศิริชินวงศ์
15. นางสาวดารณี  จงสมชัย
16.นางพิมพกา  บุตรแสนคม
17. นางสาวสุวัจนา  ศรีวิเนตร
18. นายวินัย  บุญโพธิ์
19. นายโสภณ  นาตรีชน
20. นางสุจิตราภรณ์  สามเพชรเจริญ
21. นางยุพาภรณ์  สาระขันธ์
22. นางจุฑาทิพย์  ศรีพลอย
23. นางวราพร  บุบผาสังข์
24. นางกมลพรรณ  กุลอาจศรี
25. นายวีระ  ยันทะแย้ม
26. นายสมชนะ  ปัตลา
27. นายเทเวศร์  อัฐนาค
28. นางรุ่งลาวรรณ  สาระนันท์
29. นายจิรวัฒน์  เข็มรัมย์
30. นายวีรวัฒน์  หนองห้าง
31. นางสาวอัจฉรา  ไชยขันธุ์
32. นางสาวสุจิตร์ตา  แสงนาโก
33. นางพนารินทร์  สวัสดิ์ตระกูล
34. นางสาวอรนุช  ฤทธิ์โรจน์
35. นายศิวาวุธ  บุษบงค์
36. นายธีระวุฒิ  โพธิ์นอก
37. นายร่วมชาติ  ชัยนา
38. นางอภิญญา  ร่วมสันเทียะ
39. นายสุรเชษฐ์  นิตย์วัน
40.นายไทยสมุทร  พลหงษ์
41. ตารางสอนรวมของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
^