เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางสอนครูใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นางสาวสุภาพร  ชมระกา
2. นายณัฐธีร์  สุทธิพงษ์วรโชติ
3. นางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี
4. นางสาวพิมลพรรณ  โพธิ์ขันซ้าย
5. นางสุเพ็ญณี  รุทเทวิน
6. นางสุเรียน  รัตนวรรณี
7. นางจารุมาศ  ณ กาฬสินธุ์
8. นางสาวช่อทิพย์  เลิศล้ำ
9. นายยุทธการ  หิรัญรักษ์
10. นางสาวเพลินจิต  สุวรรณวงษ์
11. นางสาวจงจิตร์  หงษ์บุญเรือง
12. นางสาวดวงสมร  อัฐนาค
13. นางบุษกร  สุวรดี
14. นางมณธิดา  จิตต์พงษ์
15. นางนภาพันธ์  จันทมาลี
16. นายชัยวัฒน์  เจริญชาติ
17. นางสาวกรพินธุ์  ไชยะมะณี
18. นายบดินทร์ อาจวิชัย
19. นางสาวระพีพัฒน์  ศัตรูพ่าย
20. ตารางสอนครูรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

 
^