เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูผาสุข

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์

  ที่ปรึกษกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายมะรุธ เครือเทียร

  หัวหน้างานศูนย์วิชาการ

 • thumbnail

  นางทิวาพร แก้วคำสอน

  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  เลขานุการงานพัฒนาหลักสูตร, หัวหน้างาน ICT

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ชมระกา

  หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมฯ

 • thumbnail

  นางรัชนี ศรีบรรเทา

  หัวหน้างานห้องสมุด

 • thumbnail

  นายเรม่อน พื้นอินทร์

  หัวหน้างานห้องสมุดดิจิตอล

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์ ตาลอำไพ

  หัวหน้างานศูนย์สะเต็มศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร

  หัวหน้างานแนะแนว

 • thumbnail

  นางพัชนียา ยุระตา

  หัวหน้างานนิเทศ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทย์

 • thumbnail

  นางเสรีรัตน์ ใจทาน

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นายศราวุธ ทุมพลา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายศิรพงษ์ โคตรวิถี

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 • thumbnail

  นายวรการ กุลศิริ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ เรืองจรัส

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทีย

  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นายรัฐพล หาญสินธุ์

  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

 • thumbnail

  นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

 • thumbnail

  นายอำนาจ บุตรสุริย์

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวกรวรรณ ชุมชิต

  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

 • thumbnail

  นางกมลพรรณ กุลอาจศรี

  หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

 • thumbnail

  นายธีรวัตถ์ เหลาสุภาพ

  หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  หัวหน้างานสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

  หัวหน้างาน O-net

 • thumbnail

  นางสุเพ็ญณี รุทเทวิน

  หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกัญพัชร แสงกล้า

  หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์

 • thumbnail

  นางนุช เข็มรัมย์

  เลขานุการงานห้องเรียน Gifted

 • thumbnail

  นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี

  เลขางานห้องเรียนศิลป์-ภาษาจีน, ญี่ปุ่น

 • thumbnail

  นางสุเรียน รัตนวรรณี

  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

^