เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

งานพัฒนาหลักสูตร

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์

  หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางทิวาพร แก้วคำสอน

  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูาผาสุข

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ เรืองจรัส

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางเสรีรัตน์ ใจทาน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายเทเวศร์ อัฐนาค

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ชมระกา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายศราวุธ ทุมพลา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ โคตรวิถี

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายวรการ กุลศิริ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวกรวรรณ ชุมชิต

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายมะรุธ เครือเทียร

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนุช เข็มรัมย์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  เลขานุการ

^