เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

งานทะเบียน

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นายธีรวัฒน์ เหลาสุภาพ

  รองหัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางพิมพกา บุตรแสนคม

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวดวงสมร อัฐนาค

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางมณฑิชา ศรีสว่างวงค์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวณชลนิภา หาญกุล

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวกรพินธุ์ ไชยะมะณี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ไชยะมะณี

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายอธิบดี แสนชมภู

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวกาญจน์สิริ กลุชาติ

  เจ้าหน้าที่

^