เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

งานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายสมชนะ ปัตลา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางมณีจันทร์ ปันเป็ง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนันทนา ศรีจำพลัง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี

  เลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวจันศรี สีสถาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวปัณลักษณ์ ทะเสนฮด

  ผู้ช่วยเลขานุการ

^