เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

งานพัฒนาระบบ ICT

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  หัวหน้างานพัฒนาระบบ ICT

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  รองหัวหน้างานพัฒนาระบบ ICT

 • thumbnail

  นายธีระวุฒิ โพธิ์นอก

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายสุรเชษฐ์ นิตย์วัน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายจิรวัฒน์ เข็มรัมย์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  เลขานุการ

^