เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

งานห้องเรียนพิเศษ Gifted

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูผาสุข

  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ Gifted

 • thumbnail

  นายเทเวศร์ อัฐนาค

  รองหัวหน้า

 • thumbnail

  นายจิระวัฒน์ อัฐนาค

  รองหัวหน้า

 • thumbnail

  นางพัชนียา ยุระตา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางทิวาพร แก้วคำสอน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายเรม่อน พื้นอินทร์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายอำนาจ บุตรสุริย์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนันทนา ศรีจำพลัง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวจันศรี สีสถาน

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ ไชยขันธ์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางนุช เข็มรัมย์

  เลขานุการ

 • thumbnail

  นางพนารินทร์ สวัสดิ์ตระกูล

  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • thumbnail

  นายวีรวัฒน์ หนองห้าง

  ผู้ช่วยเลขานุการ

^